Vergoeding

Verzekerde zorg

De praktijk heeft voor het jaar 2019 alleen met Caresq geen contract afgesloten. Een behandeltraject wordt (veelal) vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding van de behandeling door de ziektekostenverzekeraar is het noodzakelijk dat er een verwijsbrief van uw huisarts aanwezig is in het dossier.

Generalistische GGZ

Vanaf 2014 wordt binnen de zorgverzekeringswet onderscheid gemaakt tussen generalistische en specialistische GGZ. Generalistische GGZ is een uitbreiding van de voormalige eerstelijnszorg. Binnen de generalistische zorg worden de meest voorkomende stoornissen behandeld. Tweedelijns psychotherapie valt onder specialistische GGZ. Hierbij gaat het om complexe en ernstige stoornissen.

In de praktijk wordt uitsluitend generalistische basiszorg geboden. Om gebruik te maken van de generalistische basis GGZ, is een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van de complexiteit van de stoornis wordt gekozen voor een van de behandeltrajecten: kort, middellang of intensief, die worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Elk behandeltraject heeft een maximale lengte en een vast tarief.

De tarieven zijn:
Kort ca.: € 472,65
Middel ca.: € 805,34
Intensief ca: € 1.262,82
Onvolledig Behandeltraject: € 192,92

Basis GGZ Kort: Deze behandeling komt overeen met maximaal 5 gesprekken. U komt in aanmerking voor deze behandeling als het gaat om licht ernstige stoornissen die weinig beperkingen met zich meebrengen in het dagelijks functioneren.

Basis GGZ Middel: Voor matig ernstige stoornissen die waarneembare beperkingen met zich meebrengen in het dagelijks leven. De behandeling duurt maximaal 495 minuten, wat overeenkomt met maximaal 8 gesprekken.

Basis GGZ Intensief: Bij ernstige problematiek of wanneer sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks leven, kunt u in aanmerking komen voor GGZ basis intensief. De behandeling duurt maximaal 750 minuten, wat overeenkomt met maximaal 12 gesprekken.

De prestatie onvolledig behandeltraject wordt ingezet wanneer na één of twee intakegesprekken blijkt dat uw problematiek te zwaar of te licht is voor de basis GGZ en verwijzing naar POH of specialistische GGZ nodig is. U kunt worden terugverwezen naar uw huisarts of kiezen voor een behandeling op eigen kosten.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Zonder zorgdeclaratie bij uw verzekeraar, geldt voor een consult het tarief van € 95,- (45 min. contacttijd en 15 min. administratietijd). Ook bij deze behandelingen gelden de bepalingen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Eigen risico

U heeft te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. De basisverzekering kent een eigen risico die in 2018 € 385,- bedraagt. Bij het afsluiten van een ziektekostenverzekering kan ervoor gekozen worden om het eigen risico met maximaal € 500,- te verhogen tot een totaal eigen risico van € 885,-. Het is dus mogelijk dat (een deel van) de kosten van de psychologische behandeling zelf moeten worden betaald. Om misverstanden te voorkomen wordt aangeraden de polis te raadplegen of dit bij de zorgverzekeraar na te vragen.

No shows

Afspraken die niet of minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden bij u in rekening gebracht. De ziektekostenverzekeringen vergoeden deze kosten niet. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht is € 50,-. U kunt deze kosten voorkomen door tijdig af te zeggen.

Mocht de informatie op de website vragen oproepen of wilt u uw hulpvraag verhelderen, dan kunt u contact met mij opnemen.

CONTACTGEGEVENS
Adres
Zijlweg 142 K
2015 BH Haarlem

Telefoon
023-204 9027
06-3019 2540

E-mail
advies@psychologiepraktijkbelfor.nl

Geregistreerd bij

BIG geregistreerd psycholoog haarlem belfor